Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výkon práva shromažďovacího

Formulář o Oznámení konání shromáždění

Právo shromažďovací je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně názorů a informací a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace, konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti pořadatele (svolatele) příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat, a to nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění.
Shromáždění lze konat:

  • bylo-li řádně oznámeno oprávněnou osobou,
  • nebylo-li Obecním úřadem Tupesy rozhodnuto o zákazu konání shromáždění. V takovém případě musí být písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tupesy do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

Shromáždění může svolat občan ČR starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby ) se sídlem na území ČR, nebo skupina osob.

Splnění všech požadovaných náležitostí tj. řádné oznámení shromáždění, dále pak dodržení ostatních ustanovení zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o shromáždění je možné podat písemně nebo elektronicky Obecnímu úřadu Tupesy

Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před jeho konáním.