Sběr úsporných světelných zdrojů

msnNebraňme se ekologii, vyplatí se nám to

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje již 4 roky kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obci Tupesy finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.  Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří  recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 – 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše. Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

Sběr použitého ošacení a textilu

Diakonie Broumov ve spolupráci s OU Tupesy umístila v obci Tupesy kontejner na použitý textil. Kontejner je umístěn vedle budovy obecního úřadu , je trvale přístupný a je pravidleně vyvážen. Další kontejner na použitý textil je umístěn na parkovišti naproti zdravotního střediska. Ukládat do kontejnerů je možné  letní, zímní ošacení, lužkoviny, prostěradla, utěrky, přikrývky apod. Sesbíraný textil je dále využit prostřednictvím neziskové organizace  Diakonie Broumov a není předmětem komerčního využití. Systém třídění je nastaven tak, že z přivezeného použitého textilu je 90% dále využito a jen 10% zůstává odpadem

 

Platba za tuhý komunální odpad

Sazba poplatku je pro rok 2018 stanovena ve výši 550 Kč za poplatníka. Úleva se poskytuje dětem do 3 let věku (včetně) ve výši 300 Kč Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně převodem na účet č. : 10823721/0100 var.symbol: 1340 Specifický symbol: číslo popisné

Plán sběru odpadu v obci Tupesy

Podzim 2018

Ve dnech 19.10. – 20.10.2018  se uskuteční sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu. Kontejnery budou umístěny ve dvoře ZŠ a pracovníci OU budou provádět dohled nad roztříděním odpadu.

  • v pátek 19.10.  od 14:00 do 18:00 hodin,
  • v sobotu 20.10.  od 9:00 do 14:00 hodin.

Do velkoobjemového odpadu patří: papír, lepenka, kartony, textil, koberce, dřevo – stavební obaly, rámy oken – bez skla, dřevěné obaly, plasty – plastový nábytek, obalový materiál PET, kovy, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, nábytek, pneumatiky, matrace, koberce, podlahové krytiny. Upozornění k elektroodpadu – zařízení jako např. televize, radia, mixery, ledničky apod. musí být kompletní – tj. např. lednička bez kompresoru již není podle tohoto systému elektro-odpadem a nevztahuje se na ni možnost bezplatně ji odevzdat v rámci systému sběru použitého elektro-zařízení. Do nebezpečného odpadu patří: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, barvy, baterie a akumulátory. Kam s odpadem během roku?

Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov – Křížné cesty

Sběr velkoobjemového odpadu papíru, textilu, dřeva, plastů, kovů a biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad provádí denně také Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov – Křížné cesty. Každý občan Tupes zde může proti občanskému průkazu ročně uložit ZDARMA maximálně 200 kg odpadu na osobu. Sběrný dvůr mikreoregionu Buchlov – základní informace (pdf). Sběrný dvůr mikroregionu Buchlov na Křižných cestách nabízí možnost bezplatného odběru elektroodpadu.Více informací o uložení elektroodpadu (doc).

Otvírací doba: Po – Pá 6:30-16:00 So 8:00-12:00

Sběrné suroviny (Staré Město u Cukrovaru)

Obec Tupesy je také zapojena do systému kolektivního sběru odpadů EKO-KOM a ASEKOL. Na základě tohoto zapojení je možné elektro-odpad, nebezpečný odpad odvážet a ZDARMA ukládat také firmě Sběrné suroviny (Staré Město u Cukrovaru).

Místa pro sběr separovaného odpadu a obecní kompostárna

1

Kalendář svozu tříděného odpadu naleznete zde: Kalendář TO 18-1

Vážení spoluobčané, děkujeme vám, že odpad třídíte a pomáháte tak udržovat okolí naší obce čisté a bez „divokých“ skládek.

Oldřich Vávra starosta obce Tupesy

Obecní kompostárna a rozšíření separace odpadů v obci Tupesy – projekt realizovaný za podpory Operačního programu Životní prostředí, výzva OPŽP č.5..

Název projektu

Obecní kompostárna a rozšíření separace odpadů v obci Tupesy. Projekt byl hodnotící komisí vybrán k podpoře.

Realizace projektu

Červen – listopad 2009.

Hlavní cíle

Likvidace bioodpadu co nejblíže u producenta odpadu a přeměna tohoto odpadu v hodnotnou surovinu, opětovně využitou co nejblíže místu vzniku. K naplnění této vize směřuje nabídka zapůjčení kompostérů do domácností zdarma a vybudování komunitní kompostárny. Přečtěte si informační leták ke kompostování (pdf). Ke zkvalitnění třídění odpadů směřuje další aktivita projektu – rozšíření míst pro sběr separovaného odpadu (plasty, papír, sklo). Obec dále zakoupí nezbytnou techniku pro provozování komunitní kompostrárny (traktor s agregovaným nakladačem, překopávač, vibrační síto atd.)

  • Celkové způsobilé výdaje: 3.828.643 Kč
  • Dotace ze SFŽP: 191.430 Kč
  • Podpora-dotace z FS: 3.254.346 Kč

Žádáme všechny zájemce,kteří se zapojili do projektu obce Tupesy „Obecní kompostárna a rozšíření separace odpadů v obci Tupesy“ aby se dostavili na obecní úřad k převzetí smlouvy o bezplatné zápůjčce. Projekt byl zrealizován nákupem techniky pro údržbu kompostárny, převzetím 200 ks kompostérů občany, do dlouhodobé bezplatné zápůjčky a stavbou kompostárny. Podívejte se na informační video (wmv). Poděkování za umožnění realizace vlastníkům pozemků (pan Ing. B. Lapčík, L. Podrázský) a Agru Zlechov za umožnění vytvoření kompostárny ve stávájícím polním hnojišti v polní trati Rákoš. Do kompostárny lze bez časového omezení bezplatně přivážet listí, trávu, větve a jiný rostlinný biologický odpad. V případě zájmu o štěpkování větví přímo na zahradě jednotlivých občanů v Tupesích, kontaktujte Obecní úřad Tupesy — tel.: 572 597 115.