Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odpadové hospodářství

Sběr úsporných světelných zdrojů
Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, úsporky či LED žárovky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod. Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.  Odneste je„do sběru“Pokud teď přemýšlíte, jak se starou zářivkou nebo LED žárovkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý světelný zdroj v elektro obchodě při nákupu nového nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve vestibulu Obecního úřadu v Tupesích.Také můžete nefunkční zářivku či LEDku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného dvora na Křižné cesty, každý pracovní den o d7:00 do 16:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbily.  
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaciZpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Tupesy finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.  
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.Zpětný odběr zářivek pro naši obec Tupesy zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obci Tupesy finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.  Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří  recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg. rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad.  Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

Sběr použitého ošacení a textilu
Diakonie Broumov ve spolupráci s OU Tupesy umístila v obci Tupesy kontejner na použitý textil. Kontejner je umístěn vedle budovy obecního úřadu , je trvale přístupný a je pravidleně vyvážen. Další kontejner na použitý textil je umístěn na parkovišti naproti zdravotního střediska. Ukládat do kontejnerů je možné  letní, zímní ošacení, lužkoviny, prostěradla, utěrky, přikrývky apod. Sesbíraný textil je dále využit prostřednictvím neziskové organizace  Diakonie Broumov a není předmětem komerčního využití. Systém třídění je nastaven tak, že z přivezeného použitého textilu je 90% dále využito a jen 10% zůstává odpadem 

Platba za tuhý komunální odpad

Poplatek za komunální odpad činí 600,– Kč, děti do 2 let včetně 300,– Kč. V případě nemovitostí, kde nejsou hlášeny žádné osoby k trvalému pobytu je stanovena úhrada ve výši 600,– Kč za takovou nemovitost. Poplatek je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě anebo bankovním převodem, č. ú.10823721/0100, SS číslo domu, VS 1345. Dále můžete využít pro platbu poplatků e-shop: Obchod – Tupesy. Nově lze na obecním úřadě platit kartou.

Plán sběru odpadu v obci Tupesy

Podzim 2022
Ve dnech 21.10. – 22.10.2022  se uskuteční sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu. Kontejnery budou umístěny ve dvoře ZŠ a pracovníci OU budou provádět dohled nad roztříděním odpadu.

  • v pátek 21.10.  od 14:00 do 18:00 hodin,
  • v sobotu 22.10  od 9:00 do 14:00 hodin.

Do velkoobjemového odpadu patří: papír, lepenka, kartony, textil, koberce, dřevo – stavební obaly, rámy oken – bez skla, dřevěné obaly, plasty – plastový nábytek, obalový materiál PET, kovy, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, nábytek, pneumatiky, matrace, koberce, podlahové krytiny. Upozornění k elektroodpadu – zařízení jako např. televize, radia, mixery, ledničky apod. musí být kompletní – tj. např. lednička bez kompresoru již není podle tohoto systému elektro-odpadem a nevztahuje se na ni možnost bezplatně ji odevzdat v rámci systému sběru použitého elektro-zařízení. Do nebezpečného odpadu patří: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, barvy, baterie a akumulátory. Stavební sutě, eternit ani jiné zbytky obsahující azbest nesbíráme. Kam s odpadem během roku?

Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov – Křížné cesty


Sběr velkoobjemového odpadu papíru, textilu, dřeva, plastů, kovů a biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad provádí denně také Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov – Křížné cesty. Každý občan Tupes zde může odevzdat neomezené množství většiny druhů odpadů na občanský průkaz.
Sběrný dvůr mikreoregionu Buchlov – základní informace (pdf). Sběrný dvůr mikroregionu Buchlov na Křižných cestách nabízí možnost bezplatného odběru elektroodpadu.Více informací o uložení elektroodpadu (doc).Otvírací doba: Po – Pá 6:30-16:00 So 8:00-12:00Sběrné suroviny(Staré Město u Cukrovaru)Obec Tupesy je také zapojena do systému kolektivního sběru odpadů EKO-KOM a ASEKOL. Na základě tohoto zapojení je možné elektro-odpad, nebezpečný odpad odvážet a ZDARMA ukládat také firmě Sběrné suroviny (Staré Město u Cukrovaru).Místa pro sběr separovaného odpadu a obecní kompostárna

Svoz tříděného odpadu probíhá v sudém týdnu.


Vážení spoluobčané, děkujeme vám, že odpad třídíte a pomáháte tak udržovat okolí naší obce čisté a bez„divokých“ skládek.
Bc.Jiří Kula, starosta obce Tupesy

Název projektu

Obecní kompostárna a rozšíření separace odpadů v obci Tupesy – projekt realizovaný za podpory Operačního programu Životní prostředí, výzva OPŽP č.5.

Realizace projektu: Červen – listopad 2009.
Hlavní cíle: Likvidace bioodpadu co nejblíže u producenta odpadu a přeměna tohoto odpadu v hodnotnou surovinu, opětovně využitou co nejblíže místu vzniku. K naplnění této vize směřuje nabídka zapůjčení kompostérů do domácnostízdarma a vybudování komunitní kompostárny. Přečtěte si informační leták ke kompostování (pdf). Ke zkvalitnění třídění odpadů směřuje další aktivita projektu – rozšíření míst pro sběr separovaného odpadu (plasty, papír, sklo). Obec dále zakoupí nezbytnou techniku pro provozování komunitní kompostrárny (traktor s agregovaným nakladačem, překopávač, vibrační síto atd.)

  • Celkové způsobilé výdaje: 3.828.643 Kč
  • Dotace ze SFŽP: 191.430 Kč
  • Podpora-dotace z FS: 3.254.346 Kč

Žádáme všechny zájemce,kteří se zapojili do projektu obce Tupesy „Obecní kompostárna a rozšíření separace odpadů v obci Tupesy“ aby se dostavili na obecní úřad k převzetí smlouvy o bezplatné zápůjčce. Projekt byl zrealizován nákupem techniky pro údržbu kompostárny, převzetím 200 ks kompostérů občany, do dlouhodobé bezplatné zápůjčky a stavbou kompostárny. Podívejte se na informační video (wmv). Poděkování za umožnění realizace vlastníkům pozemků (pan Ing. B. Lapčík, L. Podrázský) a Agru Zlechov za umožnění vytvoření kompostárny ve stávájícím polním hnojišti v polní trati Rákoš. Do kompostárny lze bez časového omezení bezplatně přivážet listí, trávu, větve a jiný rostlinný biologický odpad. V případě zájmu o štěpkování větví přímo na zahradě jednotlivých občanů v Tupesích, kontaktujte Obecní úřad Tupesy — tel.: 572 597 115.