Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace ze zákona

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb., v rozsahu vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat
6. IČO
7. DIČ
8. Dokumenty
9. Žádost o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 sb o svobodném přístupu k informacím
13. Formuláře
14. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
15. Předpisy
16. Úhrady za poskytování informací
17. Licenční smlouvy
18. Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Oficiální název

Obec Tupesy 687 07 Tupesy 135

 • Status: obec
 • Kraj: Zlínský
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
 • Pověřená obec: Uherské Hradiště
 • Historická země: Morava
 • Katastrální území obce: 583 ha
 • Počet obyvatel k 31.3.2009: 1.109
 • zeměpisná šířka: 49°5′3.373″
 • zeměpisná délka: 17°22′11.378″
 • nadmořská výška: 216 m

2. Důvod a způsob založení

Ze zákona 128/2000 Sb. o obcích:

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Tupesy. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Obec Tupesy existovala před účinností zákona č. 367/1990 Sb. o obcích. Samostatnost obce byla obnovena dne 1.7.1990 po oddělení od obce Zlechov (ustanovující zasedání se konalo 29.6.1990)

3. Organizační struktura

Organizační struktura Obecního úřadu Tupesy.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ (účetní, administrativní pracovník, uklízečka, 2x pracovník údržby obce a zeleně ). Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není členěn na odbory. Obecní úřad nemá tajemníka.

Obec Tupesy je zřizovatelem příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

 • Adresa: Tupesy 112, PSČ 687 07
 • Telefon: 572597131
 • E-mail: info@zstupesy.uhedu.cz
 • www: http://www.zstupesy.uhedu.cz
 • IČO: 75021641
 • DIČ:

4. Kontaktní spojení

Přehled kontaktů Obecního úřadu Tupesy

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Tupesy 687 07 Tupesy 135

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova Obecního úřadu v Tupesích, Tupesy č.p. 135

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny Obecního úřadu Tupesy

Po 7,30 h – 16,00 h   St 7,30 h – 16,00 h

4.4. Telefonní čísla

Telefonní čísla Obecního úřadu Tupesy 572 597 115, 572 597 226

4.5. Datová schránka

ID:  4e2bav7

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální internetové stránky obce Tupesy: https://www.tupesy.cz

4.7. Elektronické adresy

podatelna: podatelna@tupesy.cz

účetní: info@tupesy.cz

starosta starosta@tupesy.cz

4.8. Profil zadavatele

https://www.tenderarena.cz/profily/tupesy

5. Případné platby lze poukázat(bankovní spojení)

KB Uherské Hradiště, č.ú.10823721/0100 Platba za tuhý komunální odpad: č. účtu: 10823721/0100 var.symbol: 1340 Specifický symbol: číslo popisné

6. IČO

00542393

7. DIČ

Obec Tupesy není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznam dokumentů

Seznam hlavních dokumentů koncepční, strategické a programové povahy.

Územní plán obce .

Dne 1.11.2018 rozhodlo zastupitelstvo obce Tupesy o pořízení nového územního plánu. Návrh nového ÚP zpracovává ing.arch. Vladimír Pokluda Pořizovatelem je Městský úřad Uh.Hradiště.

Program obnovy obce.

Aktuální dokument byl zpracován formou komunitního plánování za podpory Spolku pro obnovu venkova v r. 2017-2018 a schválen 13.9.2018

8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok lze nalézt na níže uvedeném odkazu na aplikaci Ministerstva financí. Tato umožňuje přístup k účetním a rozpočtovým informacím z CSÚIS.

http://monitor.statnipokladna.cz/2017

Rozpočet obce – rok 2010

Rozpočet obce – rok 2011

Rozpočet obce rok 2012

Rozpočet obce rok 2013

Rozpočet obce rok 2014

Rozpočet obce rok 2015

Rozpočet obce rok 2016

Rozpočet obce rok 2017

Rozpočet_obce  rok 2018

Rozpočet obce rok 2019

9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Tupesích

Název a adresa:

Obecní úřad Tupesy 687 07 Tupesy 135

Telefon:

572 597 115 , 572 597 226

E-mail:

info@tupesy.cz , podatelna@tupesy cz , starosta@tupesy.cz

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • v Tupeském zpravodaji
 • na informačních tabulích (v budově OÚ, vývěsní skříňka)

Zveřejňované informace :

 • usnesení zastupitelstva obce
 • obecně závazné vyhlášky obce Tupesy
 • jednací řad zastupitelstva
 • návrh rozpočtu obce

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Tupesy, kde je zaevidována. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.
 • Z podání musí být zřejmé:
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Tupesy).
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 • Poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací – až o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odepření informací – ve lhůtě pro poskytnutí informací
 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci – do 7 dnů od přijetí žádosti
 • Sdělení o odložení žádosti – do 3 dnů od přijetí žádosti
 • Výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) – do 30 dnů od výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.

12. Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 sb o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

13. Formuláře

žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

podání žádosti na zrušení trvalého pobytu

přihláška psi

žádost o přidělení čp od 2010-07-01

Veřejnoprávní smlouvy_zadost o dotaci_vzor

Návody na řešení životních situací jsou popsány na www stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz).

15. Předpisy

15.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých Obec Tupesy jedná a rozhoduje. Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.

15.2. Vydané právní předpisy

místní vyhlášky

16. Úhrady za poskytování informací

16.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Tupesy stanovuje sazebník legalizace, vidimace a výstupů Czechpoint

Obec Tupesy stanovuje sazebník úhrad za poskytování informací dle z. č. 106/1999, z.č. 123/1998 a nařízení EU č. 2016/679

16.1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno (Usnesení o výši úhrad vydaná podle §16a odst.7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)

17. Licenční smlouvy

17.1. Vzory licenčních smluv

Neuvedeno (Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.)

17.1. Výhradní licence

Neuvedeno (Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.)

18. Informace o zpracování osobních údajů

V případě, že Obecní úřad v Tupesích shromažďuje informace za jiným účelem, než dle zákona č.133/200 Sb. o evidenci obyvatel, činí tak vždy pouze s písemným souhlasem občanů (např. vítání občánků)