Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poplatky

Soupis aktuálních poplatků vybíraných Obecním úřadem Tupesy:

1. místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
– 5.000.-Kč / 3 měsíce – dle Vyhlášky obce Tupesy č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

2. poplatek ze psů
50.- Kč za prvního psa 50.- Kč za každého dalšího psa dle Obecně závazné vyhlášky obce Tupesy č.2/2010 o místních poplatcích

3. poplatek za užívání veřejného prostranství
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb – 5,–Kč
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje – 5,–Kč
 • za místění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a) při prodeji vlastních chovatelských a živočišných výpěstků, ovoce, zeleniny a potravin  – 5,–Kč           b) při prodeji ostatního zboží – 20,–Kč
 • za provádění výkopových prací – 10,–Kč
 • za umístění stavebního zařízení – 10,–Kč
 • za umístění reklamního zařízení – 10,–Kč
 • za umístění zařízení lunaparků, cirkusů, a jiných atrakcí – 10,–Kč
 • za umístění skládek – 10,–Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce – 10,–Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce – 10,–Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce – 10,–Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmovových a televizních děl – 5,–Kč
  • a/ vyhrazení trvalého parkovacího místa pro os. automobil – 1000.- Kč/rok
  • b/ vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákl. automobil – 3000.- Kč/rok – dle Obecně závazné vyhlášky obce Tupesy č. 2/2010 o místních poplatcích
  • a/ poplatek za vidimaci /ověření stejnopisu, opisu, kopie apod – 30,-Kč za každou i započatou stránku
  • b/ poplatek za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině – 30.- Kč za každý podpis nebo otisk razítka
  • c/ poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu – 50.- Kč / osobu – dle zákona č. 635/2004 Sb . o správních poplatcích Soupis poplatků ve formátu pdf

Paušální poplatek za:
4. poplatek za komunální odpad
– 600.- Kč/poplatník, děti do 3 let včetně je poplatek stanoven na 300,- Kč,  dle Obecně závazné vyhlášky obce Tupesy č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce vedený u KB Uherské Hradiště, č.ú.10823721/0100, var.symbol: 1340, specifický symbol: číslo popisné