Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poplatky

Soupis aktuálních poplatků vybíraných Obecním úřadem Tupesy:

1. poplatek ze psů
50 Kč za prvního psa 50 Kč za každého dalšího psa dle Obecně závazné vyhlášky Obce Tupesy č.3/2019 o místním poplatku ze psů

2. poplatek za užívání veřejného prostranství
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb – 10 Kč
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje – 10 Kč
 • za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje při prodeji vlastních pěstitelských a chovatelských, ovoce, zeleniny a potravin  – 5 Kč, při prodeji ostatního zboží – 10 Kč
 • za provádění výkopových prací – 10 Kč
 • za umístění stavebního zařízení – 10 Kč
 • za umístění reklamního zařízení – 50 Kč
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí – 10 Kč
 • za umístění zařízení cirkusů – 10 Kč
 • za umístění skládek – 10 Kč
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa – 10 Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce – 10 Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce – 10 Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce – 10 Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl – 10 Kč
  • a/ poplatek za vidimaci /ověření stejnopisu, opisu, kopie apod – 30,-Kč za každou i započatou stránku
  • b/ poplatek za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině – 30.- Kč za každý podpis nebo otisk razítka
  • c/ poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu – 50.- Kč / osobu – dle zákona č. 634/2004 Sb . o správních poplatcích

Paušální poplatek za:
3. poplatek za komunální odpad
– 600.- Kč/poplatník, děti do 2 let včetně (tzn. dítě, které v příslušném kalendářním roce nedovrší tří let věku) je poplatek stanoven na 300,- Kč, dle obecně závazné vyhlášky obce Tupesy č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce vedený u KB Uherské Hradiště, č.ú.10823721/0100, var.symbol: 1345, specifický symbol: číslo popisné