Projekty roku 2014

 • Opěrná stěna, parkoviště a chodník

Dne 15.7.2014 bude zahájena demolice rodinného domu č.p. 111 – naproti zdravotního střediska a následně výstavba železo-betonové opěrné stěny, parkoviště a chodníku.
Parkoviště bude o kapacitě 5 parkovacích stání a bude zde také místo pro kontejnery pro separovaný odpad, textil a elekroodpad. Chodník umožní bezpečný přechod chodců v místě nepřehledné zatáčky.
Z důvodu konfigurace terénu ,návazných odboček , místních komunikací a vjezdů  a uložených inženýrských sítí nemůže být chodník trasován přímo vedle komunikace, ale musí být veden napříč svahem. Hlavním problémem je extrémní příčný sklon navazující komunikace – až 45stupňu, max. přípustný sklon je 8,33 stupně.
Projekt byl podpořen z programu Zlínského kraje  PF02-14 Podporgram na podporu obnovy venkova.
Celkové náklady: 1 639 767 Kč
Dotace Zlínského kraje: 665 000 Kč
Dofinancování obce Tupesy: 984 767 Kč.

 • Revitalizace středu obce

Projekt Komplexní revitalizace středu obce Tupesy byl podpořen ve 40.výzvě ROP Střední Morava.
Termín zahájení fyzické realizace projektu – od 9.6.2014
Termín dokončení fyzické realizace – do projektu – 30.11.2014
Celkové náklady projektu  – 7 173 855,63 Kč
Maximální výše dotace 5 034 486,00 Kč
Situační výkres stavby ke stažení – zde.

 • 07/2014 – Dokončení stavby „Odkanalizování obcí Břestek,Tupesy, Zlechov a ČOV“.
 • Práce na projektu komplexní pozemkové úpravy – příprava plánu společných zařízení.
 • Příprava projektu – Prodloužení kanalizace A2F od šachty Š6 po parcelu 3011/2.

Projekty v r.2013

 • Výstavba místní komunikace od Boršic a  obnova veřejné zeleně – Husí rynek. Podpořeno z prostředků  MAS Buchlov – Leader ČR částkou 1 800 000 Kč. Celkové náklady  3 119 380 Kč.
 • Rekonstrukce dvorního objektu v Muzeu keramiky na víceúčelový sál pro nácvik dětské cimbálové muziky, činnost spolků a úschovnu krojů. Původně postaveno na půdorysu historické stodoly. Popdořeno MMR z projektu Zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce. Podpora MMR 400 000 Kč. Celkové náklady  1 486 759 Kč.
 • Rekonstrukce sociálního zázemí a šaten v Mateřské škole. Zvýšení kapacity. Projekt byl podpořen z programu Zlínského kraje  PF02-14 Podporgram na podporu obnovy venkova. Dotace 447 780. Celkové náklady  1 278 933 Kč.
 • Instalace závlah, srovnání hřiště, založení nového trávníku – nositel projektu TJ Tupesy. Podpořil MAS Buchlov – Leader ČR  a obec Tupesy. Dotace MAS Buchlov 496 428 Kč.  Dotace obce Tupesy  50 831 Kč. Celkové náklady 547 259  Kč.
 • Vybavení nábytekem víceúčelového sálu v Muzeu keramiky. Podpořil  MAS Buchlov – Leader ČR. Dotace 143 048 Kč. Celkové náklady 192 293  Kč.
 • Nákup cimbálu pro dětskou cimbálovou muziku Džbánek. Nositel projektu Základní škola a mateřská škola Tupesy. Podpořil  MAS Buchlov – Leader ČR . Dotace 100 800 Kč. Celkové náklady 115 000 Kč.
 • Realizace stavby a administrace projektu „Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV“.
 • Zahájení komplexní pozemkové úpravy. Zaměření terénu, krajinných prvků.

Projekty v r. 2012

 • Restaurování kříže v části obce  Souhrady.Podpořeno z prostředků Zlínského kraje ve výši 35 000 Kč. – Fond kultury Zlínského kraje. Celkové náklady   66 462 Kč.
 • Realizace stavby a administrace projektu „Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV“.
 • Koordinace žádostí vlastníků pro zahájení Komplexní pozemkové úpravy.

Projekty v r. 2011

 • Administrace dotační žádosti podané do 12. výzvy OPŽP, Prioritní osa 1, č.projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05739 – název „Odkanalizování obcí Břestek-Tupesy-Zlechov a ČOV“.
 • Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele stavby, dodavatele technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP a dodavatele bankovního úvěru.
 • Zahájení stavby  Odkanalizování obcí Břestek-Tupesy-Zlechov a ČOV. Celkové náklady  činí 205012000 Kč včetně DPH. Dotace SFŽP dosahuje 94 829 000 Kč. Zbytek obce kryjí bankovními úvěry s dobou splatnosti 20 let.
 • Dokončení projektu Cíl III – přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika – 2007-2013. Název projektu : Cesty řemesel a kulturních tradic. Více informací zde.
 • Příprava podání žádosti pro zahájení Komplexní pozemkové úpravy, včetně individuálního oslovení všech vlastníků.
 • Rekonstrukce střechy Mateřské školy v Tupesích. Celkové náklady: 991659 Kč. Akci podpořil Zlínský kraj dotací z Podprogramu na podporu obnovy venkova PF02-11. Výše dotace 372000 Kč.
 • Restaurování Boží muk yv polní trati Kaménky (1941). Celkové náklady 87000 Kč. Akci podpořil Zlínský kraj z Fondu kultury Zlínského kraje částkou 40000Kč.
 • Nákup osobních ochranných prostředků pro zásahovou jednotu SDH Tupesy. Celkové náklady 56000 Kč. Dotace z rozpočtu Zlínského kraje 39000Kč.
 • Instalace umělého povrchu a vybavení hřiště na Orlovně. Celkové náklady 925452 Kč. Akce byla podpořena z programu zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce Ministerstva pro místní rozvoj dotací ve výši 400000 Kč.
 • Výsadba zeleně v okolí míst pro sběr separovaného odpadu a veřejných prostranství v ceně 24500 Kč.
 • Obec Tupesy věnuje rodičům  žáků  na druhém stupni  500 Kč na  akci pořádanou školou (např. jazykový kurz,poznávací zájezd,exkurze zaměřená na výběr povolání, lyžařský kurz, turistická expedice).
 • Projekt pro revitalizaci sportovního a tělovýchovného areálu.
 • Demolice domu č.p. 141 v centru obce.

Projekty v r. 2010

 • Dokončení stavby Tržiště regionálních produktů – dětské a sportovní hřiště Orlovna. Tržiště je součástí projektu Cíl III – přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika – 2007-2013. Více informací zde
 • Instalace naučné stezky keramiky. Stezka je součástí projektu Cíl III – přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika – 2007-2013. Více informací zde
 • Stavba cyklostezky Jana Pavla II – cyklostezky Tupesy-Velehrad. Celkové náklady vč. DPH 16.834.586 Kč. Stavbu podpořil SFDI dotací ve výši 11.750.000. POdíl obce Tupesy činí 2.959.972 Kč.
 • Restaurování Boží muky v polní trati Rákoš (1894). Opravu podpořil Fond kultury Zlínského kraje částkou 40.000 Kč.
 • Obce Tupesy věnuje rodičům  žáků  na druhém stupni  500 Kč na  akci pořádanou školou (např. jazykový kurz,poznávací zájezd,exkurze zaměřená na výběr povolání, lyžařský kurz, turistická expedice).
 • Realizace  nového dopravního značení v obci Tupesy – provedeno ve spolupráci s ŘSZK.
 • Příprava projektu pro revitalizaci sportovního a tělovýchovného areálu. Studie řešení zpracované architektonickou kanceláří Element je zde.
 • Dne 14.12.2010 zastupitelstvo obce schválilo 4. kolo příjímání  žádostí do programu  podpory oprav a modernizace bydlení.
  Přijímání žádostí se řídí Pravidly Obce Tupesy o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., v platném znění vyhlášení  Pravidla naleznete níže na této straně.
  Termín podání úplných žádostí vč. všech příloh je do 7.1. 2011 do 12:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Projekty v r. 2009

 • Obec na základě konkrétních žádostí rozdělila celkem 306 tis. Kč (SDH, Myslivecké sdružení, Parádnice, Tupešané, SKRUŽ, Tělovýchovná jednota, KČT, Klub žen, Truck Team, skaut). Prostředky jsou určeny na konkrétní akce a projekty těchto místních spolků – obvykle jsou využívány nejenom členy těchto spolků.
 • Zahájení projekčních prácí a výkupu pozemků na cyklostezce Tupesy – Velehrad. Trasování vedle stávající komunikace.
 • Rozsáhlá oprava – regenerace pláště budovy školky a tělocvičny vč. výměny oken, implementace měření a regulace. Projektová žádost byla podána ve 3.výzvě, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie SFŽP.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního.
 • Zahájení realizace projektu „Cesty řemesel a kulturních tradic“. Tento projekt je zaměřen na kompletní rekonstrukci Orlovny, vybudování stezky keramiků, doplnění expozice muzea keramiky. Na tuto investiční část navazují aktivity směřované k rozvoji trvalých partnerských a kulturních vztahů s partnerskou obcí Nedašovce. Tento projekt je podpořen z Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013.
 • Projekční příprava úpravy prostranství před prodejnou Jednoty – tak, aby mohla vzniknout jak nová parkovací plocha, tak lávka přes potok, která naváže na stávající chodník.
 • Oprava komunikace III/4222 – oprava místních propadlin a nerovností na silnici od obecního úřadu ke Zlechovu.
 • Oprava Muzea keramiky – II etapa – oprava krovu, štítových zdí, oprava maleb a omítek. Tento projekt je podpořen v grantovém schématu Ministerstva kultury.
 • Revitalizace zeleně u areálu farmy Agro v Tupesích. Cílem je farmu pohledově odclonit a vytvořit také bariéru,která pomůže řešit zápach vznikající při zemědělské činnosti. Projekt je realizován ve spolupráce se školou a Mysliveckým sdružením. Projekt byl podpořen v rámci Programu obnovy venkova – grantové schéma Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Pokračování přípravy na budování kanalizačního sběrače a výstavba ČOV.
 • Přípravu projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy , Břestek a ČOV“ podpořil účelovou dotací ve výši 1.000.000 Kč rozhodnutím zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 17. 6. 2009 také Zlínský kraj.
 • Obce Tupesy věnuje rodičům žáků na druhém stupni 1000 Kč na akci pořádanou školou (např. jazykový kurz, poznávací zájezd, exkurze zaměřená na výběr povolání, lyžařský kurz, turistická expedice).
 • Dokončení pasportu dopravního značení.
 • Tupesy podala žádost o poskytnutí podpory do Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 5, výzva OPŽP. Název projektu: Obecní kompostárna a rozšíření separace odpadů v obci Tupesy. Více informací o projektu naleznete na stránce odpadové hospodářství.

Projekty v r. 2008

V jarních měsících jsme projednali se všemi dotčenými vlastníky trasování kanalizace pro připravovanou stavbu – odkanalizování obcí Tupesy-Břestek-Zlechov a výstavbu ČOV – veřejné projednání projektu pro UŘ se uskuteční ve Zlechově dne 26. 9. v 9:00.

Dále se v r. 2008 podařilo kvalitně připravit tyto projekty, které byly vybrány k podpoře:

Oprava národní kulturní památky – sochy svatého Jana Nepomuckého

Účelovou dotaci na restaurování ve výši 100.000 Kč poskytl z grantového schématu Fond Kultury Zlínský kraj.

Restaurování probíhá a předpokládáme slavnostní odhalení 28. září 2008.

Rekonstrukce veřejného osvětlení včetně výměny regulace a měření.

Účelovou dotaci výši 148.000 Kč poskytl v rámci grantového schématu Programu obnovy venkova Zlínský kraj.

Příprava územního plánu – návrh

Územní plán je dokument zásadního významu pro rozvoj obce. Teprve zapracování všech nových návrhů – cyklostezek, vodních ploch, ploch pro bydlení atd. umožní jejich realizaci.

Účelovou dotaci poskytl v rámci grantového schématu Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč Zlínský kraj.

Vybavení Sboru dobrovolných hasičů osobními ochrannými prostředky a oprava vozidla

Čerpání z tohoto titulu a další dotace z prostředků Ministerstva vnitra umožní vybavit hasiče kvalitní osobní výstrojí a především prodlouží bezpečný provoz vozidla.

Účelovou dotaci poskytl ve výši 36.000 Kč Zlínský kraj

První etapa havarijní opravy a zabezpečení statiky Obydlí drobného zemědělce – č.p. 118

Tato podpora nám umožní provést podezdění a sanaci základů spolu se sepnutím stavby. Následovat bude oprava stropů, věnce a opravy krovů.

Účelovou dotaci ve výši 200.000 Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností poskytlo prostřednictvím města Uherské Hradiště Ministerstvo kultury ČR.

Stezka enviromentální výchovy a hrací plocha pro komunitní centrum školička

S pomocí této podpory předpokládáme výmalbu chodeb ve škole, dle návrhu dětí a vyučujících, vybudování hrací plochy u Smaltovny, sanaci skládky a výsadbu stromořadí původních druhů v části obce u smaltovny, adaptaci stávajících prostor a vybudování klubové místnosti v suterénu školky.

Účelovou dotaci ve výši 297.000 Kč poskytlo v rámci Programu pro obnovu venkova Ministerstvo pro místní rozvoj.

Projekty v r. 2007

Opravy památek

S podporou Zlínského kraje (Fond kultury Zlínského kraje) jsou v roce 2007 realizovány následující projekty zaměřené na záchranu kulturního dědictví:

 • Socha svatého Jana Nepomuckého – Detailní restaurátorský průzkum – celková cena 37.117 Kč – zhotovitel Mgr. Jiří Fiala
 • Oprava Boží muky v části obce „od Boršic“ – nejstarší kříž v obci Tupesy datován 1677 – kompletní restaurování – celková cena 63.000 Kč – zhotovitel pan Vít Bilík
 • Obydlí drobného zemědělce č. p. 118 – komplexní průzkum a příprava komplexní projektové dokumentace zaměřené na řešení rozsáhlých statických poruch zdiva, degradace krovu,napadení veškerých dřevěných prvků interiéru – cena 95.000 Kč – zhotovitel Doc. Žabičková

Podpora pro opravy a modernizaci bydlení

Obce mohou s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bydlení. Na základě zájmu mezi občany o tuto podporu se obec rozhodla o tento nízkoúročený úvěr požádat. Se základními informacemi byli občané seznámeni v informační kampani v prosinci.

Základní výhodou tohoto úvěru je nízké úročení, a to pouze 3%, rychlost a jednoduchost vyřízení. Úvěr lze využít na veškeré práce související s opravou a modernizací bydlení, např. výměna střechy, zateplení domů, výměna oken, opravy podlah, kuchyní, schodiště atd. Z úvěru nelze hradit např. oplocení, garáže, venkovní úpravy atd.

Státní fond rozvoje bydlení úvěr poskytne obci, ta se musí zaručit za splácení a obec úvěr podle vlastních pravidel zprostředkovává žadatelům. Mezi základní podmínky patří – trvalé bydliště v obci Tupesy, opravovaná nemovitost musí být v katastru obce Tupesy, musí být ve vlastnictví žadatele a na stavební práce je třeba mít ohlášku, nebo stavební povolení.

Obec Tupesy se rozhodla poskytovat úvěr ve výši max. 200.000 Kč. Do částky 100.000 Kč je nezbytné mít jednoho ručitele, při úvěru ve výši nad 100.000 Kč dva ručitele. Kompletní pravidla, stejně jako i vzor žádosti jsou dostupné na obecním úřadě nebo na www.tupesy.cz.

Úvěrem lze hradit vždy pouze polovinu všech fakturačně doložených nákladů. Z nízkoúročeného úvěru nelze hradit práci provedenou svépomocí.

Podpis smlouvy se Státním fondem předpokládáme v případě kladného vyřízení k 1. 5. 2007. Žadatelé, jejichž žádosti zastupitelstvo obce schválí, budou moci úvěr čerpat od června 2007. V takovém případě bude možno uplatnit faktury ode dne podpisu smlouvy.

Na základě provedeného průzkumu a usnesení zastupitelstva obce Tupesy obec požádá o úvěr ve výši 1.600.000 Kč. Termín podání žádosti (včetně příloh) od občanů je do 27. 4. 2007. Budeme rádi pokud tato podpora pomůže nejenom zvýšit kvalitu bydlení v obci, ale pomůže také zkrášlit tvář obce.

Pravidla k čerpání (doc).

Formuláře ke stažení:

Mgr. Oldřich Vávra
starosta