Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekty – záměry

Projekty realizované v roce 2024

Projekty realizované v roce 2023

Revitalizace vstupních a společných prostor MŠ Tupesy

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Buchlov, z.s.

Projekt řešil rekonstrukci vstupních a společných prostor školky a jejich jednotná vizualizace. Vše bylo barevně sladěno tak, aby byly vizuálně odděleny prostory jednotlivých tříd, které se staly pro uživatele jednoznačně identifikovatelné, přehledné a uživatelsky příjemné. V souladu s projektovou dokumentací došlo k výměně podlahové krytiny, krytů radiátorů a doplnění chybějícího nábytku, zejména šatních skříní pro učitele a úložných prostor pro pomůcky a hračky pro děti. Na chodbě byla naistalována nová dělící příčka, oddělující provozní prostory od prostor pro rodiče a návštěvníky, včetně nových nástěnek.

Celkové výdaje projektu                             1 124 136 Kč

Výdaje pro spolufinancování (Dotace)       639 998 Kč

Vlastní zdroje                                                 484 138 Kč

Oprava kříže u Chabaňského potoka

Komplexní oprava kříže v obci Tupesy, vystavěného na parc.č. 5277 v k. ú. Tupesy na Moravě. Kamenný kříž z roku 1929 je dokladem duchovního života a ukotvenosti našich předků. Je významnou památkou na rozcestí polních cest u Chabaňského potoka. Kříž je sestaven z 5 dílů pískovce a litinového kříže, který zabezpečuje železná podpora. Dosahuje výšky 350 cm na základu o půdorysu 90 x 50 cm. K vysekání podstavce byl použit Hořický pískovec. Celý kříž se vyklání na stranu v důsledku nestabilního základu. Nepůvodní betonový sokl silně zvětrává. Povrch pískovcových částí byl pokryt soudržnou vrstvou barevného nátěru. Tato povrchová úprava byla provedena dodatečně při opravách, kterými kříž prošel v minulosti. Samotný kříž trpí řadou ulámaných hran a rohů. Kamenné prvky budou komplexně ošetřeny standartním způsobem a na horizontálně namáhaných částech konzervovány hydrofobní impregnací. Pamětní nápis bude barevně zvýrazněn černou barvou. Povrch kovových částí bude ošetřen metalizací zinku s povrchovou úpravou grafitového charakteru. Korpus Krista, reliéf Marie, INRI a reliéfy hvězdiček budou vyzlaceny plátkovým zlatem. Restaurování zabrání další erozi a nevratnému poškozování památky a zásadně prodlouží její životnost.
Investor:                                             Obec Tupesy
Náklady díla:                                      167 493,- Kč včetně DPH
Výše podpory Zlínského kraje:          100 400 Kč
Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu: KUL03-23
Zhotovitel:                                         MgA. Tomáš Kopčil, Dipl. specialista v oboru sochařství a restaurování kamene
Termín realizace:                                1.8.2023 – 30.9.2023

Rekonstrukce VO obce Tupesy

Při realizaci projektu “Rekonstrukce VO obce Tupesy” byly vyměněny původní sodíkové výbojky veřejného osvětlení za LED svítidla.Investor: Obec Tupesy
Projektant: Lukáš Melka
Náklady díla: 1 657 588, 68 Kč včetně DPH
Dotace: Číslo výzvy MPO, NPO 1/2022
Výše podpory: 1 104 869 Kč
Zhotovitel: ELEKTRONET s.r.o.
Termín realizace: 06/2023 – 07/2023
Projekt Rekonstrukce VO obce Tupesy je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt
,, Rekonstrukce VO obce Tupesy‘‘
byl realizován za přispění prostředků z Národního plánu obnovy.


Projekty realizované v roce 2022

Učebna polytechnické výchovy v Základní škole v Tupesích

Projekt “Učebna polytechnické výchovy, ZŠ Tupesy” je zaměřen na stavební úpravy a změnu účelu užívání části prostor stávající uhelny na učebnu polytechnické výchovy ZŠ Tupesy a to včetně bezbariérového přístupu a stavebního propojení na stávající chodby školy. Výsledkem projektu bude nově vybudovaná učebna polytechnické výchovy v ZŠ Tupesy, která bude primárně určena k výuce pracovních činností , ale také k jakýmkoliv dalším volnočasovým aktivitám výtvarného, či řemeslného charakteru.

Investor:             Obec Tupesy
Projektant: Ing.arch. Hladil
Náklady díla:      984 334,90 Kč včetně DPH
Dotace: IROP, 9. výzva MAS Buchlov – IROP – Infrastruktura základních škol
Výše podpory : 617 500 Kč
Zhotovitel:         Stamos Uherské Hradiště, spol s.ro.
Termín realizace: 06/2022 – 08/2022
Projekt Učebna polytechnické výchovy v Základní škole v Tupesích je spolufinancován Evropskou unií.

Oprava kříže v místní části Ke smaltovně

Komplexní oprava kříže v obci Tupesy, vystavěného na parc.č. 1234 v kú Tupesy na Moravě. Kamenný kříž z roku 1911 je dokladem duchovního života a ukotvenosti našich předků. Je významnou památkou na stavební vývoj obce (stojí na místě, kde v době své výstavby končila zástavba a pokračovala zemědělsky využívaná krajina). Kříž je sestaven ze 7 dílů z pískovce a litinového kříže Dosahuje výšky cca 450 cm. Základ čtvercového půdorysu 1,65×1,65cm je ze samostatných kvádrů. Samotný kříž trpí řadou trhlin a ulámaných hran, včetně otevřených, kterým pronikají srážkové vody a dále degradují. Kamenné prvky budou komplexně ošetřeny standartním způsobem a na horizontálně namáhaných částech konzervovány hydrofobní impregnaci. Ložné spáry jednotlivých segmentů budou uzavřeny vápno cementovou maltou. Pamětní nápis bude barevně zvýrazněn černou barvou. Restaurování zabrání další erozi a nevratnému poškozování památky a zásadně prodlouží její životnost.
Investor:             Obec Tupesy
Náklady díla:      153 698,- Kč včetně DPH
Výše podpory Zlínského kraje : 92 000 Kč
Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu: KUL03-22
Zhotovitel:         MgA. Tomáš Kopčil, Dipl. specialista v oboru sochařství a restaurování kamene
Termín realizace: 06/2022 – 31.10.2022

Projekty realizované v roce 2021

Prodloužení kanalizační stoky A1.G.3.1.1

Výstavba nové stoky splaškové kanalizace A1.G.3.1.1 o délce 150,9m DN 300 materiál PP SN 10. Začíná napojením na stávající šachtu Š22 v lokalitě U smaltovny. V trase stoky bude osazeno 6 ks šachet BT DN 1000 , 1 ks plastové PP šachty DN 600 a 7 ks připojovacích odboček pro napojení přípojek ze stávajících RD. Vlastní stoka vede přibližně severním směrem přechází kolmo místní komunikaci, prochází dvory a zahradami stávajících RD a dále proti toku potoka vede pod zahradami domů.
Projektant: EKOLA – Pavliš s.r.o.
Zhotovitel: SYTYS.cz s.r.o.
Cena stavební části díla: 1 545 170 Kč vč. DPH / Cena díla předpokládaná projektantem 2 002 410,90 Kč
Akce je zcela financována z rozpočtu obce Tupesy

Oprava kříže v polní trati Rákoš

Komplexní oprava kamenného kříže z roku 1894 umístěného volně krajině v polní trati Rákoš. Kříž je dokladem řemeslné zručnosti našich předků a je svědkem vývoje uspořádání krajiny (stojí na místě historické křižovatky cest na okraji původních vinařských tratí).Je sestaven z 10 dílů a dosahuje výšky cca 600 cm. Obnova je komplexní a řeší jak mechanické, tak biocidní ošetření , injektáž trhlin, konsolidace povrchů, doplnění štukových reliéfů , barevné retuše, slepení odlomených částí , odstranění nepůvodní železné podpory a nahrazení nerezovým čepem až po nivelizaci a opravu základu zajišťující dlouhodobou stabilitu kříže a částečnou hydrofobizaci povrchu.
Zhotovitelem prací je MgA. Tomáš Kopčil, Dipl. specialista v oboru sochařství a restaurování kamene.
Cena díla činí 159 215,- Kč včetně DPH
Restaurování kříže podpořil Zlínský kraj dotací z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 95 500 Kč.

Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště, Bílé hory

Projekt je zaměřen na posílení přirozených funkcí krajiny prostřednictvím 9 opatření vycházejících ze schválených komplexních pozemkových úprav na katastru obce Tupesy.
V rámci projektu dojde k realizaci 2 ks lokálních biokoridorů a realizaci 7 ks interakčních prvků. Součástí projektu je realizace výsadby a následná 3-letá péče.

 • vytvořit protierozní prvky v krajině,
 • vhodně rozčlenit stávající plochy intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny
 • posílení biodiverzity území realizací segmentů lokálních biokoridorů, interakčních prvků a návrhů krajinné zeleně,
 • zvýšení členitost místních biotopů a tím podpořit biotop drobných živočichů vč. hmyzu a ptactva
 • realizovat vhodná opatření ze sadebního materiálu, který je navržený z geograficky původních či blízkých oblastí či stanovišť,
 • zrealizovat opatření podporující lokální krajinný ráz
 • odstranění invazivních porostů, které neodpovídají místním podmínkám
 • bude vysázeno celkem 292 ks vzrostlých alejových stromů, 520 ks stromků v kategorii odrostek (výška 121 – 205 cm) , 124 ks ovocných stromků a 4270 keřů
 • všechny výše uvedená opatření směřují k omezení eroze a posílení schopnosti retence vody ve volné krajině.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádost byla podána v říjnu 2019
Práce byly zahájeny 30.7.2021. Předpoklad ukončení únor 2022
Autor projektu: Ing. Ladislava Nagyová,Ing. Kateřina Gajdošová Gard&N, Hradišťská 250,686 02 Staré Město , IČ 26954575
Zhotovitelem díla je spol Zahradnické úpravy s.r.o.
Cena prací spojených s výsadbami a terénními úpravami vč. DPH: 16879622,28 Kč
Výše podpory max: 13 930 196,60 Kč

Projekty realizované v roce 2020

 • Výstavba sociálních bytů v Tupesích, reg.číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009343

Výstavba nového bytového domu v centru obce o 12 bytových jednotkách, z nichž 6 bytů je určeno pro sociální bydlení. Bytový dům bude vystavěn v katastrálním území Tupesy na Moravě na stavebních parcelách č. 670, 672, 674.Sociální byty budou nabízeny osobám v bytové nouzi. Ostatní byty jsou zamýšleny jako bydlení pro seniory.
Investor: Obec Tupesy
Projektant: ing. arch Michal Hladil
Dodavatel stavby: Stamos Uherské Hradiště, spol. s.r.o.
Termín realizace: 09/2020 – 07/2021
Rozpočet/dotace:25 858 580 / 9 478792,15 Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 • Obnova a modernizace místní komunikace Za humny

Investor: Obec Tupesy
Projektant: 2BProjekt , ing. Bartoněk
Dodavatel: SYTYS.cz s.r.o.
Termín realizace: 03-06/2020
Rozpočet/dotace: 6 422 207,10 / 475 000 Kč
Kompletní stavba nové komunikace v lokalitě Za humny spočívající v odstranění stávajících silničních panelů a provedení nové komunikace v šířce 4 m s povrchem z asfaltového krytu včetně podložních vrstev. Součástí stavby je i rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel v šířce 1,35m obratiště na konci úseku a výstavba dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace.

Obec Tupesy obdržela v roce 2020 na tuto akci dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 475 000 Kč

Dofinancování obce Tupesy: 5 947 207,10 Kč.

 • Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy

Cílem projektu je obnova zeleně podél významné historické spojnice Tupes a Boršic. Projekt má výrazný význam jako ochrana proti větrné a vodní erozi a obnovuje původní tvář krajiny. Celková délka výsadeb činí 870 m
Projektem dojde k obnově a založení jednotlivých prvků USES dle projektu KPÚ. Vznikne tak interakční krajinný prvek a část biocentra, které budou plnit funkce dřevinné vegetace v krajině. Celkem bude vysazeno 180 ks stromů a 288 ks keřů.

Aktivitami projektu jsou:
– založení biocentra ÚSES,
– realizace interakčního prvku podporujícího ÚSES

Projektant: Ing. Michal Bednář , Ing. Jakub Marek a Ing. Petr Sedlák Ph.D.
Dodavatel: Paměť krajiny, s.r.o.
Termín realizace: 09-11/2020
Rozpočet/dotace: 1 265 951/1 076 058 Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí

Projekty realizované v roce 2019

 • Vybudování odborných učeben, zázemí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a bezbariérové úpravy ZŠ Tupesy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Investor: Obec Tupesy
Projektant: Ing. arch. Michal Hladil
Dodavatel: PaPP, spol. s r.o.;
Termín realizace: 05-11/2019
Rozpočet/dotace: 25 813 823,- Kč / 21 653 390,70,- KčP
ředmětem projektu jsou stavební úpravy střešní konstrukce a podkrovíškoly pro její současné potřeby. V podkroví budou vybudovány 4 odbornéučebny,4 kabinety, kabinet školského poradenského pracoviště, kabinetvýchovného poradce.Bude vybudován výtah pro vytvoření bezbariérovéhořešení školy a budou rekonstruovány WC. Součástí projektu je vybaveníodborných učeben didaktickou technikou a zajištění internetové konektivity.Bude opravena fasáda budovy. Celkové skutečné náklady akce (stavba, IT technika a Wifi pokrytí vč zabezpečení sítě, nábytek , didaktické technologie) – 32 119 418 Kč. Předpoklad dotace 21 653 390,70 Kč

Prodloužení vodovodu a plynovodu Za HumnyProdloužení vodovodu lok Souhrad
s ohledem na nezbytnou koordinaci se stavbou společnosti EON. Distribuce –  stavba nové kioskové trafostanice VN/NN, podzemního vedení VN a NN, výstavbě nových a úpravě stávajících pozemních přípojek NN k nemovitostem a souvisejících úprav nadzemního vedení VN a NN a nárokům na zajištění aktualizace dokumentace a zabezpečení věcných břemen spol. Grid service byly stavba prodloužení sítí realizovány až v roce 2019.

Vodovod  Za humny – prodloužení vodovodního řadu „B-2“ vodovodu pro veřejnou potřebu z PVC trub o průměru 110 mm v délce 45,0 m . Napojen na stávající řad před rodinným domem č.p. 470. Na prodloužení je osazen nový dvoučinný hydrant. Zhotovitel PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole 218, 687 12 Bílovice , cena díla 144 222 Kč

Prodloužení STL plynovodu  Za humny   Celková délka nového plynovodu 46,0 m. Tento je ukončen na parcele 3011/2 odvzdušňovací armaturou. Z plynovodu napojeny 4 ks STL plynovodních přípojek.  Zhotovitel PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole 218, 687 12 Bílovice,  cena díla 268 157 Kč

Vodovod Souhrady – nový vodovodní řad vodovodu pro veřejnou potřebu z PE trub o průměru 90 mm v délce 99,0 m bude napojen na stávající řad před rodinným domem č.p. 457. Na vodovodu je osazen nový podzemní hydrant DN 80. Vodovod umožní napojení stávajících RD na vodovodní řád  a umožní zástavbu zbývajících stavebních míst.  Zhotovitel PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole 218, 687 12 Bílovice , cena díla 363 454 Kč 

 • Revitalizace Tupeských tůní

Dokončení stavby spočívající ve výsadbě keřů a stromů v podzimním období.

 • Územní plán obce Tupesy

Zpracování Návrhu územního plánu  obce Tupesy  v souladu s metodikou jednotného digitálního zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského kraje.
Obec Tupesy obdržela v roce 2019 na tuto akci dotaci z rozpočtu Zlínského kraje
Celkové náklady: 192 600,00 Kč
Dotace Zlínského kraje: 134 000 Kč

Projekty roku 2018

 • Relaxační zahrada – sad starých odrůd

Vytvoření víceúčelové veřejně přístupné zahrady na místě historických zahrad za dřívějšími domy čp 188 a 265.Pozemky byly dlouhodobě neudržované, zaplevelené, pokryté nálety a několika poškozenými stromy. Zahrada bude osázena ovocnými historicky původními dřevinami, budou vytvořeny chodníky, pergola a posezení. Na trávnících  bude prostor pro hřiště, kuželky a pikniky.  Zahrada obsahuje hrací prvky pro děti a mládež a relaxační prvky pro všechny věkové kategorie (pétanque, kuželky ) Zahrada bude těsně sousedit s plánovaným domem s malometrážním bydlením pro seniory a startovacím bydlení. Poskytne tak prostor a přirozenou příležitost pro blízké setkávání, relaxaci a aktivity obyvatel všech věkových a sociálních skupinVysazeno bude 15 stromů, 190m2 keřů, trvalek , popínavek a okrasných trav, 1450m2 trávníků a 140 m2 mlatových chodníků. Pevně do terénu budou osazeny 3 lavičky, 2 lavice a 1 stůl, Vybudována bude dřevěná pergola 5x4m a 85 bm oplocení ze strany sousedních vlastníků (volná přístupnost zůstane ze směru od ulice)Akci definovaly děti Základní školy v rámci zapojení se do přípravy nového Programu obnovy obce (Kreslíme co nám v obci chybí) a při jednání školního parlamentu ), stejně tak občané (setkání s občany dne 14.9.2017). Na využití a údržbě se budou programově podílet žáci MŠ, maminky s děti, mládež aktivní ve volno-časových organizacích, senioři a členové spolků v obci.Celkové náklady 1 207 249 Kč z toho dotace MMR 400 000 (Program PRV, Dot. titul č.2) 

 • Oprava uličky za lékárnou

Akce sestává z objektu Účelová komunikace v části historické zástavby a objektu Oprava kanalizace.Délka opravovaného úseku místní komunikace je 76,55m. Nově rekonstruovaná komunikace bude mít upravenou šířku na 3,0 m mezi nově osazenými obrubami. Konec úseku před napojením na silnici III/42821 bude rozšířen na 4,0 m. Kryt komunikace bude proveden ze žulových kostek 100×100 mm. Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5 %. Bude provedeno kompletní odstranění stávajících povrchových vrstev a nově provedeny dnes chybějící konstrukční vrstvy komunikace v celkové síle 440-460mm. Komunikace bude nově odvodněná prostřednictvím nových uličních vpustí. Součástí rekonstrukce bude také výstavba železobetonové opěrné zdi o délce 16,9m umožní řešit problém s podélným sklonem a statikou komunikace.Oprava kanalizace v celkové délce 33,3m bude sestávat z náhrady dnes degradovaného a netěsného betonového potrubí za nové těsné potrubí z vysoko-pevnostního PVC. Současně bude opravena stávající betonová lomová šachta u RD čp 172.Celkové náklady 1 628 104,08 Kč. 

 • Chodník podél III/42222 a do lokality Za humny vč. VO

Cílem projektu byla výstavba nového chodníku a veřejného osvětlení vedoucího podél silnice III. třídy č. 4222, která prochází obcí Tupesy. Výstavba chodníku řeší zajištění maximální bezpečnosti dopravy a komplexnost kvalitní dopravní infrastruktury v obci, vytváří podmínky ke zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti chodců v nejfrekventovanější části obce Tupesy. Nový chodník řeší kolizi pěších s uživateli komunikace III/42222.Nově budovaný chodník o celkové délce 309,28m navazuje na chodník stávající ukončený u domu čp. 19. Chodník umožní bezpečný přístup pěších z této lokality ke škole, školce, Obecnímu úřadu, prodejně smíšeného zboží, kaple, autobusové zastávce aj). Současně také zpřístupní tuto turisticky zajímavou lokalitu (vinné sklepy, historická a stále intenzivně využívaná pěší trasa směr Buchlovice, Boršice) pro všechny návštěvníky. Nový chodník řeší dvě výrazně kolizní místa (pro chodce, cyklisty, řidiče automobilů) a to v místě odbočení ze silnice III/42222 do lokality od Boršic. Odbočení a přecházení všech pěších se nachází v místě zatáčky a je dosti nepřehledné. Druhé kolizní místo je zvláště pro chodce v úzké uličce u RD čp. 333, 33 a 30 , která byla dosud jediným přístupem do navazující lokality Za humny. Nový chodník zcela odvede chodce z tohoto extrémně nebezpečného místa a zkrátí cestu do středu obce.V celé dotčené lokalitě bude provedeno nové veřejné osvětlení, tak aby umožnilo bezpečný provoz i za zhoršených podmínek, či v noci. Osazeno bude úsporné osvětlení LED technologie. Harmonogram realizace projektu:04/2018–12/2018
Akce je spolufinancována Evropskou unií. Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj, program 11703 – Integrovaný regionální operační program , 1.výzva MAS BUCHLOV-IROP-DOPRAVA

 • Kabelizace VN a NN a trafostanice Od Boršic

Změna vzdušného vedení za podzemní kabel – jak VN , tak NN.  Demolice historické trafostanice, výstavba nové kioskové, částečně zapuštěné trafostanice, osazení novým výkonově silnějším transformátorem a vytvoření výkonové rezervy pro budoucí stavební rozvoj.Investor – E- On.Distribuce 

 • Revitalizace Tupeských tůní

Řešená lokalita se nachází severně od obce Tupesy (k.ú.Tupesy na Moravě) v průmyslové zóně, jedná se o rovinatou zatravněnou plochu. Dnešní malá vodní plocha , která se na pozemku nachází nesplňuje ekologické ani estetické funkce. Na dané lokalitě se nachází malá vodní plocha, zbylé okolí plánovaného mokřadu je zatravněné, daná lokalita se z biologického hlediska jeví za současného stavu jako průměrná až podprůměrná. Vzhledem k charakteru prostředí je zde však značný potenciál do budoucna vlivem plánovaných zásahů, značně zvýšit biodiverzitu a význam území z hlediska ochrany přírody ( zaznamenány zvláště chráněné druhy živočichů) a velkou měrou posílit retenční schopnost krajiny. Cílem je revitalizace vodní plochy a její rozšíření společně s revitalizací přilehlého koryta toku(revital.nivy) . Bude vybudován mokřadu a vysazena zeleň. Revitalizací toku dojde k rozvolnění trasy koryta, k výraznému zvýšení biodiverzity území a větší retenci vody v dané krajině.Cílem navržených úprav je především revitalizace „nivy“ dané lokality, posílení biodiverzity daného území a zvýšení zadržování vody v krajině, optimalizace hydrogeologických poměrů místního toku. Celý revitalizovaný prostor bude tak obohacen o prvky obsahující místní biotu jako- mokřad, tůně, revitalizovaný tok. Díky realizaci záměru dojde ke zvýšení množství litorálu, ke zpřírodnění prostředí a k jeho diverzifikaci. Zejména pro chráněné obojživelníky bude lokalita po provedení záměru značně zatraktivněna. Ozelenění objektu bude obsahovat výsadbu solitérních a rozvolněných skupin stromů(47ks) a plošnou výsadbu keřů(550ks) a podporu vytvoření ploch vlhkomilných a mokřadních rostlin.Celkové náklady: 2 957 930, 64. Náklady jsou ze 100% podpořeny dotací MŽP,  93. výzva, PO 4, SC 4.3, Prodloužení vodovodu a plynovodu Za HumnyProdloužení vodovodu lok Souhrady

 • Vybavení místní knihovny v Tupesích

Rekonstrukce prostor veřejné knihovny v rozsahu nové výmalby, kompletní výměny regálů a nábytkuProstor je nově využitelný i pro setkávání občanů v rámci besed a dalších aktivit knihovny.Celkové náklady: 141 518 Kč 

 • Nákup techniky pro údržbu obce

Mulčovací sekačka – 233 221,- KčCisterna na vodu – 130 075,- Kč 

 • Oprava budovy čp 135, soc zázemí U Barmana, kanalizace

Výměna oken v části směrem k potoku. Výměna oken ve II. NP. Komplexní rekonstrukce sociálního zázemí – toalet – vč zařizovacích předmětů a kanalizace v restauraci U Barmana. Revitalizace místnosti přípravy zeleniny – rekonstrukce podlahy vč. podkladních betonů a izolace, demontáž  příček a dřezů, nová kanalizace a nový dřez. Výměna dveří do chladírny.Celkové náklady 533 622  Kč. 

Projekty roku 2017

Rekonstrukce tělocvičny Základní a mateřské školy v TupesíchDopravní aupomobil pro JPO TupesyDemolice objektů čp 188 a 265 , Tupesy 

 • Oprava hasičské zbrojnice

Výměna oken , dveří , vrat (vč. rozšíření vstupního profilu ) a zateplení fasády hasičské zbrojnice.Celkové náklady 396 511 Kč. Dotace 248 494 Kč z prostředků MZE účelově vázaná na opravy hasičské zbrojnice.

Projekty roku 2014

 • Opěrná stěna, parkoviště a chodník

Dne 15.7.2014 bude zahájena demolice rodinného domu č.p. 111 – naproti zdravotního střediska a následně výstavba železo-betonové opěrné stěny, parkoviště a chodníku.Parkoviště bude o kapacitě 5 parkovacích stání a bude zde také místo pro kontejnery pro separovaný odpad, textil a elekroodpad. Chodník umožní bezpečný přechod chodců v místě nepřehledné zatáčky.Z důvodu konfigurace terénu ,návazných odboček , místních komunikací a vjezdů  a uložených inženýrských sítí nemůže být chodník trasován přímo vedle komunikace, ale musí být veden napříč svahem. Hlavním problémem je extrémní příčný sklon navazující komunikace – až 45stupňu, max. přípustný sklon je 8,33 stupně.Projekt byl podpořen z programu Zlínského kraje  PF02-14 Podporgram na podporu obnovy venkova.Celkové náklady: 1 639 767 KčDotace Zlínského kraje: 665 000 KčDofinancování obce Tupesy: 984 767 Kč.

 • Revitalizace středu obce

Projekt Komplexní revitalizace středu obce Tupesy byl podpořen ve 40.výzvě ROP Střední Morava.Termín zahájení fyzické realizace projektu – od 9.6.2014Termín dokončení fyzické realizace – do projektu – 30.11.2014Celkové náklady projektu  – 7 173 855,63 KčMaximální výše dotace 5 034 486,00 KčSituační výkres stavby ke stažení – zde.

 • 07/2014 – Dokončení stavby „Odkanalizování obcí Břestek,Tupesy, Zlechov a ČOV“.
 • Práce na projektu komplexní pozemkové úpravy – příprava plánu společných zařízení.
 • Příprava projektu – Prodloužení kanalizace A2F od šachty Š6 po parcelu 3011/2.

Projekty v r.2013

 • Výstavba místní komunikace od Boršic a  obnova veřejné zeleně – Husí rynek. Podpořeno z prostředků  MAS Buchlov – Leader ČR částkou 1 800 000 Kč. Celkové náklady  3 119 380 Kč.
 • Rekonstrukce dvorního objektu v Muzeu keramiky na víceúčelový sál pro nácvik dětské cimbálové muziky, činnost spolků a úschovnu krojů. Původně postaveno na půdorysu historické stodoly. Popdořeno MMR z projektu Zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce. Podpora MMR 400 000 Kč. Celkové náklady  1 486 759 Kč.
 • Rekonstrukce sociálního zázemí a šaten v Mateřské škole. Zvýšení kapacity. Projekt byl podpořen z programu Zlínského kraje  PF02-14 Podporgram na podporu obnovy venkova. Dotace 447 780. Celkové náklady  1 278 933 Kč.
 • Instalace závlah, srovnání hřiště, založení nového trávníku – nositel projektu TJ Tupesy. Podpořil MAS Buchlov – Leader ČR  a obec Tupesy. Dotace MAS Buchlov 496 428 Kč.  Dotace obce Tupesy  50 831 Kč. Celkové náklady 547 259  Kč.
 • Vybavení nábytekem víceúčelového sálu v Muzeu keramiky. Podpořil  MAS Buchlov – Leader ČR. Dotace 143 048 Kč. Celkové náklady 192 293  Kč.
 • Nákup cimbálu pro dětskou cimbálovou muziku Džbánek. Nositel projektu Základní škola a mateřská škola Tupesy. Podpořil  MAS Buchlov – Leader ČR . Dotace 100 800 Kč. Celkové náklady 115 000 Kč.
 • Realizace stavby a administrace projektu „Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV“.
 • Zahájení komplexní pozemkové úpravy. Zaměření terénu, krajinných prvků.

Projekty v r. 2012

 • Restaurování kříže v části obce  Souhrady.Podpořeno z prostředků Zlínského kraje ve výši 35 000 Kč. – Fond kultury Zlínského kraje. Celkové náklady   66 462 Kč.
 • Realizace stavby a administrace projektu „Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV“.
 • Koordinace žádostí vlastníků pro zahájení Komplexní pozemkové úpravy.

Projekty v r. 2011

 • Administrace dotační žádosti podané do 12. výzvy OPŽP, Prioritní osa 1, č.projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05739 – název „Odkanalizování obcí Břestek-Tupesy-Zlechov a ČOV“.
 • Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele stavby, dodavatele technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP a dodavatele bankovního úvěru.
 • Zahájení stavby  Odkanalizování obcí Břestek-Tupesy-Zlechov a ČOV. Celkové náklady  činí 205012000 Kč včetně DPH. Dotace SFŽP dosahuje 94 829 000 Kč. Zbytek obce kryjí bankovními úvěry s dobou splatnosti 20 let.
 • Dokončení projektu Cíl III – přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika – 2007-2013. Název projektu : Cesty řemesel a kulturních tradic. Více informací zde.
 • Příprava podání žádosti pro zahájení Komplexní pozemkové úpravy, včetně individuálního oslovení všech vlastníků.
 • Rekonstrukce střechy Mateřské školy v Tupesích. Celkové náklady: 991659 Kč. Akci podpořil Zlínský kraj dotací z Podprogramu na podporu obnovy venkova PF02-11. Výše dotace 372000 Kč.
 • Restaurování Boží muk yv polní trati Kaménky (1941). Celkové náklady 87000 Kč. Akci podpořil Zlínský kraj z Fondu kultury Zlínského kraje částkou 40000Kč.
 • Nákup osobních ochranných prostředků pro zásahovou jednotu SDH Tupesy. Celkové náklady 56000 Kč. Dotace z rozpočtu Zlínského kraje 39000Kč.
 • Instalace umělého povrchu a vybavení hřiště na Orlovně. Celkové náklady 925452 Kč. Akce byla podpořena z programu zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce Ministerstva pro místní rozvoj dotací ve výši 400000 Kč.
 • Výsadba zeleně v okolí míst pro sběr separovaného odpadu a veřejných prostranství v ceně 24500 Kč.
 • Obec Tupesy věnuje rodičům  žáků  na druhém stupni  500 Kč na  akci pořádanou školou (např. jazykový kurz,poznávací zájezd,exkurze zaměřená na výběr povolání, lyžařský kurz, turistická expedice).
 • Projekt pro revitalizaci sportovního a tělovýchovného areálu.
 • Demolice domu č.p. 141 v centru obce.

Projekty v r. 2010

 • Dokončení stavby Tržiště regionálních produktů – dětské a sportovní hřiště Orlovna. Tržiště je součástí projektu Cíl III – přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika – 2007-2013. Více informací zde
 • Instalace naučné stezky keramiky. Stezka je součástí projektu Cíl III – přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika – 2007-2013. Více informací zde
 • Stavba cyklostezky Jana Pavla II – cyklostezky Tupesy-Velehrad. Celkové náklady vč. DPH 16.834.586 Kč. Stavbu podpořil SFDI dotací ve výši 11.750.000. POdíl obce Tupesy činí 2.959.972 Kč.
 • Restaurování Boží muky v polní trati Rákoš (1894). Opravu podpořil Fond kultury Zlínského kraje částkou 40.000 Kč.
 • Obce Tupesy věnuje rodičům  žáků  na druhém stupni  500 Kč na  akci pořádanou školou (např. jazykový kurz,poznávací zájezd,exkurze zaměřená na výběr povolání, lyžařský kurz, turistická expedice).
 • Realizace  nového dopravního značení v obci Tupesy – provedeno ve spolupráci s ŘSZK.
 • Příprava projektu pro revitalizaci sportovního a tělovýchovného areálu. Studie řešení zpracované architektonickou kanceláří Element je zde.
 • Dne 14.12.2010 zastupitelstvo obce schválilo 4. kolo příjímání  žádostí do programu  podpory oprav a modernizace bydlení.
 • Přijímání žádostí se řídí Pravidly Obce Tupesy o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., v platném znění vyhlášení  Pravidla naleznete níže na této straně.
 • Termín podání úplných žádostí vč. všech příloh je do 7.1. 2011 do 12:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Projekty v r. 2009

 • Obec na základě konkrétních žádostí rozdělila celkem 306 tis. Kč (SDH, Myslivecké sdružení, Parádnice, Tupešané, SKRUŽ, Tělovýchovná jednota, KČT, Klub žen, Truck Team, skaut). Prostředky jsou určeny na konkrétní akce a projekty těchto místních spolků – obvykle jsou využívány nejenom členy těchto spolků.
 • Zahájení projekčních prácí a výkupu pozemků na cyklostezce Tupesy – Velehrad. Trasování vedle stávající komunikace.
 • Rozsáhlá oprava – regenerace pláště budovy školky a tělocvičny vč. výměny oken, implementace měření a regulace. Projektová žádost byla podána ve 3.výzvě, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie SFŽP.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního.
 • Zahájení realizace projektu „Cesty řemesel a kulturních tradic“. Tento projekt je zaměřen na kompletní rekonstrukci Orlovny, vybudování stezky keramiků, doplnění expozice muzea keramiky. Na tuto investiční část navazují aktivity směřované k rozvoji trvalých partnerských a kulturních vztahů s partnerskou obcí Nedašovce. Tento projekt je podpořen z Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013.
 • Projekční příprava úpravy prostranství před prodejnou Jednoty – tak, aby mohla vzniknout jak nová parkovací plocha, tak lávka přes potok, která naváže na stávající chodník.
 • Oprava komunikace III/4222 – oprava místních propadlin a nerovností na silnici od obecního úřadu ke Zlechovu.
 • Oprava Muzea keramiky – II etapa – oprava krovu, štítových zdí, oprava maleb a omítek. Tento projekt je podpořen v grantovém schématu Ministerstva kultury.
 • Revitalizace zeleně u areálu farmy Agro v Tupesích. Cílem je farmu pohledově odclonit a vytvořit také bariéru,která pomůže řešit zápach vznikající při zemědělské činnosti. Projekt je realizován ve spolupráce se školou a Mysliveckým sdružením. Projekt byl podpořen v rámci Programu obnovy venkova – grantové schéma Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Pokračování přípravy na budování kanalizačního sběrače a výstavba ČOV.
 • Přípravu projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy , Břestek a ČOV“ podpořil účelovou dotací ve výši 1.000.000 Kč rozhodnutím zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 17. 6. 2009 také Zlínský kraj.
 • Obce Tupesy věnuje rodičům žáků na druhém stupni 1000 Kč na akci pořádanou školou (např. jazykový kurz, poznávací zájezd, exkurze zaměřená na výběr povolání, lyžařský kurz, turistická expedice).
 • Dokončení pasportu dopravního značení.
 • Tupesy podala žádost o poskytnutí podpory do Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 5, výzva OPŽP. Název projektu: Obecní kompostárna a rozšíření separace odpadů v obci Tupesy. Více informací o projektu naleznete na stránce odpadové hospodářství.

Projekty v r. 2008

V jarních měsících jsme projednali se všemi dotčenými vlastníky trasování kanalizace pro připravovanou stavbu – odkanalizování obcí Tupesy-Břestek-Zlechov a výstavbu ČOV – veřejné projednání projektu pro UŘ se uskuteční ve Zlechově dne 26. 9. v 9:00.Dále se v r. 2008 podařilo kvalitně připravit tyto projekty, které byly vybrány k podpoře:Oprava národní kulturní památky – sochy svatého Jana NepomuckéhoÚčelovou dotaci na restaurování ve výši 100.000 Kč poskytl z grantového schématu Fond Kultury Zlínský kraj.Restaurování probíhá a předpokládáme slavnostní odhalení 28. září 2008.Rekonstrukce veřejného osvětlení včetně výměny regulace a měření.Účelovou dotaci výši 148.000 Kč poskytl v rámci grantového schématu Programu obnovy venkova Zlínský kraj.Příprava územního plánu – návrhÚzemní plán je dokument zásadního významu pro rozvoj obce. Teprve zapracování všech nových návrhů – cyklostezek, vodních ploch, ploch pro bydlení atd. umožní jejich realizaci.Účelovou dotaci poskytl v rámci grantového schématu Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč Zlínský kraj.Vybavení Sboru dobrovolných hasičů osobními ochrannými prostředky a oprava vozidlaČerpání z tohoto titulu a další dotace z prostředků Ministerstva vnitra umožní vybavit hasiče kvalitní osobní výstrojí a především prodlouží bezpečný provoz vozidla.Účelovou dotaci poskytl ve výši 36.000 Kč Zlínský krajPrvní etapa havarijní opravy a zabezpečení statiky Obydlí drobného zemědělce – č.p. 118Tato podpora nám umožní provést podezdění a sanaci základů spolu se sepnutím stavby. Následovat bude oprava stropů, věnce a opravy krovů.Účelovou dotaci ve výši 200.000 Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností poskytlo prostřednictvím města Uherské Hradiště Ministerstvo kultury ČR.Stezka enviromentální výchovy a hrací plocha pro komunitní centrum školičkaS pomocí této podpory předpokládáme výmalbu chodeb ve škole, dle návrhu dětí a vyučujících, vybudování hrací plochy u Smaltovny, sanaci skládky a výsadbu stromořadí původních druhů v části obce u smaltovny, adaptaci stávajících prostor a vybudování klubové místnosti v suterénu školky.Účelovou dotaci ve výši 297.000 Kč poskytlo v rámci Programu pro obnovu venkova Ministerstvo pro místní rozvoj.

Projekty v r. 2007

Opravy památekS podporou Zlínského kraje (Fond kultury Zlínského kraje) jsou v roce 2007 realizovány následující projekty zaměřené na záchranu kulturního dědictví:

 • Socha svatého Jana Nepomuckého – Detailní restaurátorský průzkum – celková cena 37.117 Kč – zhotovitel Mgr. Jiří Fiala
 • Oprava Boží muky v části obce „od Boršic“ – nejstarší kříž v obci Tupesy datován 1677 – kompletní restaurování – celková cena 63.000 Kč – zhotovitel pan Vít Bilík
 • Obydlí drobného zemědělce č. p. 118 – komplexní průzkum a příprava komplexní projektové dokumentace zaměřené na řešení rozsáhlých statických poruch zdiva, degradace krovu,napadení veškerých dřevěných prvků interiéru – cena 95.000 Kč – zhotovitel Doc. Žabičková

Podpora pro opravy a modernizaci bydleníObce mohou s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bydlení. Na základě zájmu mezi občany o tuto podporu se obec rozhodla o tento nízkoúročený úvěr požádat. Se základními informacemi byli občané seznámeni v informační kampani v prosinci.Základní výhodou tohoto úvěru je nízké úročení, a to pouze 3%, rychlost a jednoduchost vyřízení. Úvěr lze využít na veškeré práce související s opravou a modernizací bydlení, např. výměna střechy, zateplení domů, výměna oken, opravy podlah, kuchyní, schodiště atd. Z úvěru nelze hradit např. oplocení, garáže, venkovní úpravy atd.Státní fond rozvoje bydlení úvěr poskytne obci, ta se musí zaručit za splácení a obec úvěr podle vlastních pravidel zprostředkovává žadatelům. Mezi základní podmínky patří – trvalé bydliště v obci Tupesy, opravovaná nemovitost musí být v katastru obce Tupesy, musí být ve vlastnictví žadatele a na stavební práce je třeba mít ohlášku, nebo stavební povolení.Obec Tupesy se rozhodla poskytovat úvěr ve výši max. 200.000 Kč. Do částky 100.000 Kč je nezbytné mít jednoho ručitele, při úvěru ve výši nad 100.000 Kč dva ručitele. Kompletní pravidla, stejně jako i vzor žádosti jsou dostupné na obecním úřadě nebo na www.tupesy.cz.Úvěrem lze hradit vždy pouze polovinu všech fakturačně doložených nákladů. Z nízkoúročeného úvěru nelze hradit práci provedenou svépomocí.Podpis smlouvy se Státním fondem předpokládáme v případě kladného vyřízení k 1. 5. 2007. Žadatelé, jejichž žádosti zastupitelstvo obce schválí, budou moci úvěr čerpat od června 2007. V takovém případě bude možno uplatnit faktury ode dne podpisu smlouvy.Na základě provedeného průzkumu a usnesení zastupitelstva obce Tupesy obec požádá o úvěr ve výši 1.600.000 Kč. Termín podání žádosti (včetně příloh) od občanů je do 27. 4. 2007. Budeme rádi pokud tato podpora pomůže nejenom zvýšit kvalitu bydlení v obci, ale pomůže také zkrášlit tvář obce.Pravidla k čerpání (doc).Formuláře ke stažení:

Mgr. Oldřich Vávrastarosta